3EGolf
Image default
Architectuur

Kwaliteitszorg bij archeologisch onderzoek

Archeologisch onderzoek laten uitvoeren

De bouwlocatie heeft u eindelijk gevonden en nu krijgt u ineens de opdracht van de gemeente om archeologisch onderzoek uit te laten voeren. Maar wie gaat dat voor u doen? Hoe zit dat? Hoe lang duurt dat? Hoe gaat dat in zijn werk? Vele vragen die bij u opkomen.

 

Waarom archeologisch onderzoek?

Er zijn een aantal redenen waarom u verplicht bent om onderzoek uit te laten voeren. Allereerst omdat de Europese landen dit in het verdrag van Malta in 1992 hebben afgesproken. Maar nog veel belangrijker is, dat je iets uit het verleden maar één keer kan opgraven. Als je de grond roert, zoals dat heet, wis je het verleden. Daarnaast is archeologie een zeer precieze wetenschap. Iets wat vandaag de dag onbelangrijk schijnt, kan in de toekomst veel waarde hebben of opleveren voor onderzoek. Ten slotte zijn mensen steeds meer geïnteresseerd in cultuur en het verleden van hun voorvaderen. Dat cultuurgoed moet dus behouden blijven.

 

Wie voert het onderzoek uit?

De overheid heeft samen met de beroepsgroep van archeologen kwaliteitseisen opgesteld voor het uit te voeren bodemonderzoek en opgravingen. Dit is vastgelegd in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA). Een archeologisch bedrijf en adviseur moet hieraan voldoen en de juiste certificering hiervoor hebben. De bijbehorende certificering is BRL 4000 (Beoordelingsrichtlijn). Een archeologisch bureau met deze certificering mag voor u de werkzaamheden uitvoeren.

 

Waaruit bestaan de archeologische werkzaamheden?

De archeologische werkzaamheden bestaan uit een: bureauonderzoek, booronderzoek, proefsleuven onderzoek en ten slotte volgen de opgravingen, grondradar onderzoek of een in situ oplossing. Opgraven is u waarschijnlijk wel bekend, maar niet alle archeologische locaties hoeven opgegraven te worden. Soms is het beter om ze gewoon onder de grond te laten of om ze op een later tijdstip op te graven. Ze kunnen ook met grondradar in kaart worden gebracht. Daarnaast kan er ook gekozen worden voor een in situ oplossing. Dit is een aanpassing van de bouwplannen zodat de archeologische vondst daarin wordt meegenomen. Het gecertificeerde archeologisch bureau kan u hierin adviseren.

 

Hoe lang duurt dit onderzoek?

Voordat archeologen gaan graven worden er eerst bureauonderzoek en boringen in de grond gedaan. Aan de hand van dit booronderzoek bepalen de archeologen welke locaties de meest waardevolle en bestenresultaten zullen opleveren. Het is dus erg afhankelijk van deze booronderzoeken en vervolgens eventuele opgravingen hoe lang het totale traject gaat duren.

 

Kwaliteitsnorm Nederlandse archeologie

Waarom mogen alleen archeologen die voldoen aan de protocollen van de BRL 4000 certificering en de KNA onderzoek doen? De archeologen die zich verbonden hebben aan de protocollen en de KNA gaan gegarandeerd professioneel te werk. Daarnaast worden deze archeologen periodiek geaudit. Ook staan deze archeologen onder het toezicht van de Erfgoedinspectie.

 

Wanneer een partij de grond gaat bewerken moet er onderzoek gedaan worden door archeologen. Soms is dit alleen een booronderzoek. Soms een volledige archeologische opgraving. Dit kan alleen gedaan worden door archeologen die voldoen aan de kwaliteitsnorm Nederlandse archeologie.

https://transect.nl/
3eGolf.nl